Allah'ın Güzel İsimleri, Esma-ül Hüsna, Allah'ın 99 İsmi Nedir

Allah'ın 99 İsmi

Esmâ-Ül Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir. Hadislerde zikri geçen 99 isim şunlardır;

Aşağıdaki listede Allah c.c. 99 ismine ulaşabilirsiniz. Her isim yüce yaratıcının farklı özelliklerini açıklamaya çalışmaktadır.

ALLAH Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah'tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.
Er-Rahman Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
Er-Rahim Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
El-Melik Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
El-Kuddüs Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.
Es-Selam Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
El-Mü'min Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
El-Müheymin Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
El-Aziz İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.
El-Cebbar Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
El-Mütekebbir Büyüklükte eşi, benzeri yok. 
El-Halık Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
El-Bari Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
El-Musavvir Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
El-Gaffar Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.
El-Kahhar Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.
El-Vehhab Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
Er-Rezzak Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
El-Fettah Her türlü sıkıntıları gideren.
El-Alim Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
El-Kabıd Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
El-Basıt Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
El-Hafıd Kâfir ve facirleri alçaltan.
Er-Rafi Şeref verip yükselten.
El-Mu'ız Dilediğini aziz eden.
El-Müzil Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.
Es-Semi Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.
El-Basir Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
El-Hakem Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi. 
El-Adl Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
El-Latif Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.
El-Habir Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
El-Halim Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
El-Azim Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
El-Gafur Affı, mağfireti bol.
Eş-Şekür Az amele, çok sevap veren.
El-Aliyy Yüceler yücesi, çok yüce.
El-Kebir Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
El-Hafız Her şeyi koruyucu olan.
El-Mukit Rızıkları yaratan.
El-Hasib Kulların hesabını en iyi gören.
El-Celil Celal ve azamet sahibi olan.
El-Kerim Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
Er-Rakib Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.
El-Mucib Duaları, istekleri kabul eden.
El-Vasi Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
El-Hakim Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
El-Vedud İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
El-Mecid Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.
El-Bais Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
Eş-Şehid Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
El-Hak Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
El-Vekil Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
El-Kaviyy Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
El-Metin Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
El-Veliyy Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.
El-Hamid Her türlü hamd ve senaya layık olan.
El-Muhsi Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
El-Mübdi Maddesiz, örneksiz yaratan.
El-Muid Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
El-Muhyi İhya eden, yarattıklarına can veren.
El-Mümit Her canlıya ölümü tattıran.
El-Hayy Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
El-Kayyum Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.
El-Vacid Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
El-Macid Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
El-Vahid Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan. 
Es-Samed Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
El-Kadir Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
El-Muktedir Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi. 
El-Mukaddim Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan. 
El-Muahhir Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.
El-Evvel Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
El-Ahir Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
Ez-Zahir Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.
El-Batın Aklın tasavvurundan gizli olan.
El-Vali Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.
El-Müteali Son derece yüce olan.
El-Berr İyilik ve ihsanı bol olan.
Et-Tevvab Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
El-Müntekım Asilerin, zalimlerin cezasını veren.
El-Afüvv Affı çok olan, günahları mağfiret eden.
Er-Rauf Çok merhametli, pek şefkatli.
Malik'ül Mülk Mülkün, her varlığın sahibi.
Zül'Celali vel İkram Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
EL-Muksit Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.
El-Cami İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
El-Ganiyy İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.
El-Mugni Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
El-Mani Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
Ed-Darr Elem, zarar verenleri yaratan.
En-Nafi Fayda veren şeyleri yaratan.
En-Nur Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
El-Hadi Hidayet veren.
El-Bedi Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).
El-Baki Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
El-Varis Her şeyin asıl sahibi olan.
Er-Reşid İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
Es-Sabur Ceza vermede, acele etmeyen.

''En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.'' (Araf Suresi 180. Ayet)

''O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' | Haşr Suresi 24. ayet / Kur'an-ı Kerim